Semavi Nedir? Semavi Ne Demek?

semavi nedir - semavi ne demek

Semavi Nedir?

Semavi kelimesinin halk arasında yaygın kullanım olarak gökle ilgili, tanrıdan gelen, ilahi veya semaya mensup, sema ile ilgili anlamlarıyla yer edinmiş bir kelime olduğu bilinmektedir. Bu kelime bir çok alanda kullanılmakta olmasına karşın özellikle de dini anlamda kullanılan bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır.

Semavi Ne Demek?

Semavi kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünde ”gökle ilgili, göğe ilişkin” şeklinde tanımlanmaktadır. Arapça kökenli olan bu kelimenin ”semāvī” kelimesinden türeyerek dilimize yerleştiği bilinmektedir.

Semavi Dinler

İslâm kültüründeki semavi dinler terimi çoğu zaman ibrahimi dinler kavramına karşılık olarak kullanılmasına karşın bu iki kavram bire bir aynı içeriği taşımamaktadır. Semavi dinler, İslam’da İbrahim peygamberden önceki diğer dinlerde dahil olmak üzere ilk insan kabul edilen Adem peygamberden itibaren Tanrı’dan indirildiğine inanılan ve hatta bazıları bugün unutulmuş olan bütün tek tanrılı dinleri içine almaktadır. İbrahimi dinler ise İbrahim’in soyundan gelen peygamberlerlerle ilgili, ilintili olan yine tanrıdan vahiy ile indirildiği varsayılan Ortadoğu kökenli olduğu bilinen dinlerdir. Bu dinler ise kronolojik sırayla Musevilik, Hristiyanlık ve İslam‘dır. Fakat belirtmekte yarar var insanlığın ruhsal birliğine odaklanan, insanlığın kolektif bir evrim sürecinde olduğunu ve günümüzün gereksinimlerinin barış, adalet ve küresel düzeyde birlik olduğunu savunan Bahailik dini de çoğu zaman bu ibrahimi ve teknik olarak da semavi dinler arasında sayılabilmektedir. Ancak bu duruma yapılan en büyük eleştiri; Bahailik dininin başlıca büyük dinleri ve diğer inançları sentezlemeye çalışan hümanist ve barışçıl bir dinsel hareket olmasından kaynaklı ibrahimi veya semavi din olarak sayılamayacağıdır.

Semavi Dinlerin Özellikleri Nelerdir?

Din tanımları ve içerikleri genel olarak teolojik, ahlaki, felsefi, psikolojik ve sosyolojik kategoriler altında ele alınabilmektedir. Semavi dinlerin içinde yer alan ibrahimi dinlerin diğer tek tanrılı dinlerden ayrıldığı nokta ise bu dinlerde sonra gelen dinin önce gelen dinlerin peygamberlerini ve din büyüklerini kabul edip saygıyla anmasıdır. Ancak bilinen bir gerçektir ki bu durum her zaman geçerli değildir. Örneğin; İsa Yahudilik’te, Muhammed ise hem Yahudilik’te hem de Hristiyanlık’ta peygamber olarak kabul edilmemektedir. Özetle semavi dinlerde temel değişmeyen inanç tanrıdır ve bu tanrının tek tanrılı bir din olması bu konuda yeterlidir.

Tüm semavi dinler, Tanrı’nın zat ve sıfatlarında tek varlık olduğunu ve onun yegane yaratıcı olduğunu, ibadetin sadece ona yapılması gerektiğini ve ondan başkasına ibâdet edilemeyeceğini söylemektedirler. Semavi dinlerde ayrıca peygamberler mucizelerde bulunarak Tanrı tarafından kendilerine vahiy gönderen elçilere – meleklere sahip olduklarını kanıtlamaya çalışırlar.

Sonuç olarak özetlemek istersek semavi dinler vahye dayalı olması, tek tanrı esasına dayanması ve Allah’a, peygambere ve ahirete inanmak gibi temel inanç bütünlüklerinde ortak birer paydaya sahip olduğu görülmektedir. Bununla birlikte Musevilik ve Hristiyanlık gibi ibrahimi dinlerde İslamdan ayrı olarak tevhid inancında farklılıklar gözlenmektedir.

Tavsiye Nedirler: Feyz NedirHaset Nedir