Derdest Nedir? Derdest Ne Demek?

derdest nedir - derdest ne demek

Derdest Ne Demek?

Farsça kökenli derdest sözcüğünden dilimize hiç bir değişilik göstermeden olduğu gibi yerleşen bu sözcük bir çok anlamda ve alanda kullanılmaktadır. Halk arasında yakalama ya da ele geçirme şeklinde ifade edilmektedir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde de yer verilen bu kelime iki anlamda kullanılmıştır. Birincisi ” yakalama, ele geçirme, tutma” olarak belirtilmiş; ikinci olarak ise hukuki alanda kullanılan anlamıyla açıklanmıştır. Derdest hukuk alanında ”görülmekte olan” şeklinde tanımlanmaktadır. Genellikle hukukta davalar için ifade edilen bir sıfattır.

Derdest Nedir?

Aslen Farsça bir sözcük olan derdest kelimesi Özbek lehçesinde derleyip, toparlamak anlamlarında kullanılmıştır. Ancak günümüz özbekçesinde pek kullanıldığına rastlanılmamıştır. Ancak Maveraunahr da özellikle Surhanderya civarları gibi bazı özel bölgelerde bu haliyle ifade edilmeye devam etmektedir. Farsça Dardast kelimesinden zaman içinde değişime uğrayarak derdest halini aldığı düşünülmektedir. Derdest günlük hayatta kullanımlarının yanı sıra Hukuki bir terim olarak da sıkça kullanılmaktadır. Günlük kullanımı; apar topar, ele geçirme, toparlamak, yakalamak, tutmak olarak ifade edilmektedir. Hukuki terim olarak ise devam eden bir davayı nitelemek adına kullanılmaktadır.

derdest nedir - derdest ne demek - derdest dava nedir

Derdest Dava ve Derdestlik Nedir?

Derdestlik ve derdest dava hukuki kullanım dilinde aynı anlama gelen farklı şekillerde ifade edilen sözcüklerden biri olarak karşımıza çıkar. Bu ifadeleri kısaca tanımlamak istersek de;

  • Derdestlik ya da derdestlik hali aynı davanın daha önceden açılmış ve halen görülmekte olması halidir ve bu medeni usul hukukunda artık bir dava şartı olarak belirtilir. Aynı dava ise tarafları, sebebi ve konusu aynı olan davaları ifade etmek için kullanılmaktadır.
  • Derdest dava ise hukuki alanda bir davanın görülmekte olması yani bir başka ifadeyle davanın devam ediyor olması olarak tanımlanmaktadır. Bir dava kapanana ya da kesin hüküm verilinceye kadar o dava derdest durumda kalır. Başka bir anlatımla bir davanın derdest olması o dava hakkında henüz kesin hüküm verilmemiş olması anlamına gelmektedir.

Derdest Dava Şartları Nelerdir?

  • Davanın daha önce aynı ya da başka bir mahkemede açılmış olması gerekmektedir.
  • En önemli noktası ise davanın görülmekte olması ve sürecin devam etmesi, henüz bir sonuca bağlanmamış olunmasıdır.
  • Tarafları, konuları ve sebepleri aynı olan iki davanın açılmış olması kısaca her iki davanında aynı olmasıdır. Ancak bu maddede dikkat edilmesi gereken iki husus oldukça önemlidir. Bunlardan ilki tarafların aynı olması; ikincisi sebeplerin aynı olması son olarak ise konularının aynı olmasıdır.

derdest nedir - derdest ne demek - derdestlik nedir

Derdestlik İtirazı Dilekçe Örneği

İSTANBUL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO :2014 / ………… E.

CEVAP VEREN

(DAVALI)                 :

VEKİLİ                     : Av.

DAVACI                   :

VEKİLİ                    : Av.

KONU                       : Dava dilekçesine karşı cevaplarımızın ayrıntılı olarak sunulması ve davanın öncelikle derdestlik sebebiyle reddi istemidir.

AÇIKLAMALAR

DERDESTLİK İTİRAZIMIZ:

1-Dava dilekçesinde karşı tarafın da belirttiği üzere, tarafları ve konusu aynı olan İstanbul XX. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/….. Esas, ve 2013/… Karar numaralı dosyası üzerinden verilen karar neticesinde müvekkilimiz haklı görülmüş ve davacının davası red edilmiştir. Dosyanın yargıtay aşamasında da Yargıtay müvekkil şirketimiz lehine davayı düzelterek onamış ve karar kesinleşmiştir. Bu karar sebebiyle karşı taraf karar düzeltme talebinde bulunmuştur.  Huzurdaki davaya ilişkin kesin hüküm kurulmasına karşın ve davacı taraf bu hüküm hakkında karar düzeltmesi yoluna başvurmasına karşın huzurda açmış olduğu bu dava haksızdır. Öncelikle kesin hüküm nedeniyle mahkemeniz aynı görüşte değilse davanın DERDESTLİKnedeniyle reddi gerekir.

2- İstanbul XX. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/….. Esas, ve 2013/… Karar Numaralı dosyası üzerinden verilen karara karşı, karşı taraf tarafından yapılan temyiz başvurusunda, bu davada öne sürülen hususların tamamı öne sürülmüş ve tamamı reddedilmiş olduğundan, davacının bu davada öne sürdüğü hususlar yargı kararıyla kesinleşmiştir. Davanın bu yönden de reddi gerekir.

DELİLLER                    : İstanbul XX. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/….. Esas, ve 2013/… Karar numaralı dosyası,  Şirket kayıtları, tanık, bilirkişi incelemesi ve her türlü delil.

HUKUKİ SEBEPLER    : HUMK., Av. Ve tüm mevzuat.

SONUÇ ve İSTEM           : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davanın reddi  ile   yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine  karar verilmesini saygılarımla dilerim.      XX.04.2016

Davalı ………. A.Ş. Vekili

  • Bu şekilde derdest davanız için dilekçe oluşturbilirisiniz.

Tavsiye Nedirler: Klişe NedirSehven Nedir